REGULAMIN ZAJĘĆ
       Stajnia „Jeździecki Azyl” w Wielkim Wełczu

“Najważniejsze jest bezpieczeństwo jeźdźca i dobro konia ”

1. Zajęcia odbywają się na terenie Stajnia „Jeździecki azyl” w Wielkim Wełczu.
2. W Ośrodku zajęcia prowadzi się indywidualnie lub w grupach, których opiekunami
i szkoleniowcami są posiadający odpowiednie kwalifikacje Instruktorzy.
Podział na grupy związany jest z realizowanym w Ośrodku Systemem Szkolenia
3. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć . Jednostka lekcyjna wynosi 30-60 min w zależności od stopnia zaawansowania: jazda dla początkujących na lonży: 30 min, jazda dla średnio-zaawansowanych 45 min na ujeżdżalni, jazda dla zaawansowanych w terenie 60 min ( lub wielokrotność). Zapisy na konkretny termin przyjmują instruktorzy osobiście w stajni lub telefonicznie . Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej 48 godzin przed umówionymi zajęciami.
4. Zajęcia realizowane są: na ujeżdżalni piaszczystej lub trawiastej bądź w terenie
5. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć: o odpowiednio przygotowane konie oraz podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie) , kask ochronny, ewentualnie palcat, a także miejsce przygotowane do jazdy konnej i opiekę instruktorską
6. W czasie zajęć uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa: specjalnego toczka lub kasku chroniącego głowę, butów na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodni chroniących nogi przed otarciami, w ramach możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są kaski udostępniane początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.
7. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w Regulaminie płatności
8. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz dzieci, po dostarczeniu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody.
9. W zajęciach na ograniczonym terenie może brać udział jednocześnie ilość osób każdorazowo określana przez instruktora prowadzącego jazdę klubową uwzględnioną w harmonogramie jazd, nie większa jednak, niż 10 osób.

Regulamin Stajnia „Jeździecki azyl” w Wielkim Wełczu

Na terenie stajni:
1. Należy przestrzegać ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
2. Należy słuchać zaleceń Właścicieli Ośrodka i instruktorów
3. Należy zachowywać się spokojnie, (nie biegać i nie krzyczeć)
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania innych źródeł ognia
5. W przypadku wystąpienia pożaru postępować zgodnie z instrukcja alarmową
6. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni
7. Należy przestrzegać porządku i czystości. W trakcie przebywania w obrębie stajni oraz jej obiektów należy zachować ład i porządek.
8. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu z którego korzystają oraz za zdrowie zwierząt
9. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki
10. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych
11. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach ośrodka należy zgłosić do obecnego w stajni instruktora.
12. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarze w stajniach
13. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić dorosłej osobie najlepiej instruktorowi
14. Wprowadzane na teren stajni psa możliwe jest tylko za zgodą właściciela lub pracownika obiektu, a zwierzę musi przez cały czas pozostawać na smyczy.
15. Nie należy parkować samochodów naprzeciwko wejścia do stajni.
16. Bez zgody właściciela lub pracownika obiektu, nie wolno przechodzić przez ogrodzenia, wchodzić do boksów, na padoki lub miejsc oznaczonych tabliczką :zakaz wstępu”.

Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:

1. Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów.
2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu.
3. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
4. Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności jeździeckich.
5. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
6. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące ZASADY BEZPIECZEŃSTWA tj. zasady zachowania się w stajni i na terenie Stajnia „Jeździecki azyl” w Wielkim Wełczu, uprawianie jeździectwa stanowi bardzo ważny element szkolenia jeźdźców. Analiza większości przyczyn nieszczęśliwych wypadków pokazuje bardzo wyraźnie, że większość wypadków można by uniknąć stosując się do elementarnych zasad prawidłowego szkolenia jeźdźców. Zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa uprawiania jeździectwa wymaga poznania pewnego zakresu teorii. Następnie poprzez ćwiczenia praktyczne można osiągnąć umiejętności, które pozwolą bezpiecznie obchodzić się z koniem. Konieczne jest bycie świadomym, że nawet najlepiej wyszkolony koń jest przede wszystkim zwierzęciem. W związku z tym musimy być świadomi, że:
– koń to zwierzę z natury płochliwe, może w każdej chwili niespodziewanie ponieść, odskoczyć, bryknąć, wierzgnąć, co grozi upadkiem z konia lub z koniem ;
– koń to zwierzę silne i ciężkie, jest w stanie pociągnąć człowieka za sobą, przygnieść go do ściany, ogrodzenia lub drzewa, nadepnąć go, uderzyć go głową lub ogonem ‘
– koń może podczas jazdy potknąć się i przewrócić wraz z jeźdźcem ; – koń bywa zmęczony, zdenerwowany, co może poskutkować kopnięciem, ugryzieniem, przygnieceniem do ściany lub ogrodzenia ;
– na zachowanie konia mogą mieć wpływ: pogoda, inne zwierzęta, ludzie, teren ;
– wskazane wyżej zachowania konia mogą spowodować zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, chorobę lub śmierć uczestnika jazdy lub innej osoby ;
– wskazanych wyżej zachowań konia instruktor / pracownik nie jest w stanie przewidzieć ani im zapobiec ;
– jazda konna odbywa się również na terenach odległych od lekarzy, szpitali i innej pomocy medycznej.

BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA

1. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
2. Nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.
3. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonże.
4. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.
5. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.
6. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu.
7. Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora.
8. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.
9. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł.
10. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie – stopy jeźdźca powinny wchodzić zupełnie swobodnie.
11. Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – zelówka powinna być gładka od szpiców aż do obcasa.
12. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas.
13. Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa.

ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA


1. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).
2. Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy pod podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamyczek, szyszka itp. Sprawdzić, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała konia.
3. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.
4. Każdą pracę rozpoczynać i kończyć stępem swobodnym. 5. Jeżeli koń jest spocony stępować lub oprowadzać go przed wprowadzeniem do stajni aż wyschnie.
6. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka- zapoprężenie).
7. Nie przywiązywać konia wodzami i do niestałych elementów.
8. Nie stawiać koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.
9. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
10. Nie bić konia.
11. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
12. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi.
13. Unikać styczności z obcymi końmi.
14. Nie pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na polecenie lekarza). 15. Nie eksploatować konia nadmiernie.